Adatvédelmi tájékoztató

 

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban OH) az EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” elnevezésű európai uniós projektje (a továbbiakban: projekt) keretében olyan web-alapú programot fejlesztett, amely támogatja a pályaorientációt, segíti a pályaválasztást. A pályaorientációt támogató mérőeszköz (a továbbiakban: POM) tanulói profil kialakítására alkalmas funkciója regisztrációhoz kötött.

Jelen tájékoztató célja a POM teljeskörű használatával felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban.

 

1. Értelmező rendelkezések:

érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy („érintett”);

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

A GDPR 13. § (1)-(2) bekezdése alapján, ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:

a) az adatkezelőnek és - ha van ilyen - az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;

f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

(2) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

 

2. Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: Oktatási Hivatal

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Tel.: +36 1 374 2100

Email: info@oh.gov.hu

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@oh.gov.hu

Honlap: https://www.oktatas.hu/ 

 

3. Az adatkezelés célja:

A POM szolgáltatásaihoz teljeskörűen a regisztrált felhasználók férhetnek hozzá.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett a webes felületen (https://demo.pom.oktatas.hu) történő regisztrációval, annak során ad meg.

5. Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az érintettek hozzájárulásukat az Adatkezelő interneten közzétett, https://demo.pom.oktatas.hu regisztrációs oldalán elhelyezett elektronikus regisztrációs adatlap kitöltésével és elektronikus úton történő megküldésével teszik meg. A hozzájárulás indokolás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A 16. évet be nem töltött kiskorú érintettek esetében a hozzájárulást a kiskorú törvényes képviselőjének (szülő vagy gyám) szükséges megtennie a fentebb megnevezett regisztrációs oldalon elhelyezett elektronikus regisztrációs adatlap kitöltésével és elektronikus úton történő megküldésével a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

6. Kezelt adatok köre

Az érintett által a regisztráció érdekében megadandó adatok: keresztnév/becenév, e-mail cím, jelszó, nem, születési év, lakóhely településtípusa, lakóhely régiója, lakóhely megyéje, iskolatípus, évfolyam.

Az érintettre vonatkozó személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő munkatársai ismerhetik meg, az Adatkezelő harmadik személy részére személyes adatot nem továbbít. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, illetve azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az érintett saját személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a 2. pont szerinti elérhetőségeken. Kérheti továbbá adatai helyesbítését, azok törlését vagy az adatkezelés korlátozását.

 

7. A személyes adatok kezelésének időtartama

A regisztráció során közölt személyes adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

8. Az adatok törlése

A megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Amennyiben az érintett visszavonja hozzájárulását, abban az esetben Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli.

 

9. Jogorvoslat

Az érintett tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban szükség esetén – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudja az Adatkezelő biztosítani. Erre irányuló igényét az info@oh.gov.hu e-mail címen vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén jelezheti az érintett. Ugyanezen elérhetőségeken fogadja az Adatkezelő az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

Az érintettnek joga van továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel, panasszal élni arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH elérhetőségei:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztviselőnket az adatigenyles@oh.gov.hu központi e-mail-címen vagy a fenti hivatali elérhetőségek valamelyikén.